http://upload.tehran98.com/upme/uploads/6f0a3b6486ce9a491.png

 

با سمه تعالی

lمقدمه

امروزه تغييرات سريع و روز افزون، انباشته شدن حجم اطلاعات و دانش ، توسعه فن آوريها و... در جهان، بيشتر توجه نظام آموزشي به همگام شدن با اين تغييرات معطوف نموده است.

انديشمندان، سياستمداران و برنامه ريزان آموزشي و درسي در سراسر دنيا بدنبال اينند كه شيوه هاي بيابند كه بتوان با استفاده ازآن، كودكان امروز را براي زيستن در دنياي غيرقابل پيش بيني فردا آماده كند در چنين شرايطي تمامي كارشناسان تربيتي بر اين باورند كه تحميل كوله بار سنگين از دانش و اطلاعات به كودكان به تنهاي كارگشايي مسائل زندگي آينده آنان نيست بلكه دانش آموزان مي بايستي نقش اول را در يادگيري داشته باشند و خود بطور داوطلبانه در اين امر تلاش نمايند جان ديوئي (1961) بيان مي كند كه يادگيري كاري است كه شاگرد خود بايد براي خودش انجام دهد در اين ميان تدريس خوب به معناي كمك به خوب يادگرفتن شاگردان است . كساني خوب ياد مي گيرند كه در خود ذخايري از راهبردهاي كسب آموزش و پرورش را توسعه دهند.

الگوهاي تدريس براين پايه طرح ريزي شده اند كه در تدريس راهبردهايي بكار رود كه يادگيرندگان به عنوان يك فرد رشد پيدا كنند ظرفيت فكري خود را در جهت انديشيدن طرح و عاقلانه افزايش دهند در زندگي محققانه داشته باشند در واقع تدريس فرايندي است كه يادگيرندگان مهارتهاي خويش را در جهت تعليم و تربيت خودشان به كار مي گيرند.

بروس جويس مارشاويل در كتاب الگوهاي جديد تدريس الگوهاي تدريس را در چهار خانواده طبقه بندي كرده است .

- خانواده پردازش اطلاعات

- خانواده تعامل اجتماعي

- خانواده قرار دادن فرد در كانون توجه

- خانواده سيستم هاي رفتاري

الگوهاي تدريس دريافت مفهوم، تفكر استقرائي – كاوشگري و نگاره كلمه و پيش سازماندهنده جزو خانواده اطلاعات پردازي مي باشد كه هر يك به جنبه هاي خاصي از يادگيري تاكيد دارد.

اما هدف مشترك اين الگوها كمك به توانمند تر شدن شاگردان در يادگيري مي باشد (جوس، ويل،كالهون 2004 )

در اين ميان استفاده تركيبي از اين الگوها در امر تدريس حركتي كاملاً نو و خلاقانه مي باشد كه در اين      پژوهش عملي و طرح حاضر ميزان تاثير آن در امر يادگيري شاگردان نشان داده خواهد شد .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اهميت و ضرورت

الگوهاي تدريس در واقع الگوهاي يادگيري هستند، ما با استفاده از الگوها در حالي كه به شاگردان در كسب اطلاعات، نظرات ، مهارتها، راههاي تفكر و ابزار ابراز نظر خود كمك مي كنيم .

نحوه ي يادگيري را نيز، به آنان مي آموزيم، در واقع، افزايش استعداد شاگردان براي يادگيري آسانتر  موثرترآينده از دانش و مهارتي كه كسب مي كنند و چيرگيها كه برآفريندهاي يادگيري مي يابند مي تواند مهم ترين نتيجه را از قدرت آموزش باشد.

نحوه انجام تدريس اثر بسياري بر توانايي هاي شاگردان براي آموزش به خود مي گذارد . معلمان موفق تنها ارائه دهندگان و متقاعدگر نيستند بلكه آنان ، شاگردان خود را به تكاليف سالم شناختي و اجتماعي وارد كرده و به آنان نحوه استفاده موثر از آنها را ياد مي دهند. مدارس مهم به شاگردان ياد گرفتن را آموزش مي دهند در اين ميان الگوهاي تدريس خانواده پردازش اطلاعات بستر مناسبي را در اين زمينه فراهم مي سازند.

با اجراي كامل هر الگو تمام مراحل حيطه شناختي مركب از سطوح يادگيري، دانش ، درك، كاربرد، تجريه و تحليل تركيب و قضاوت و ارزشيابي از يك سو و همراه آن از سوي ديگر همه مراحل حيطه عاطفي شامل، توجه پاسخ، ارزشگذاري، سازماندهي به ارزشها، تضمين اولويت و دروني سازي عملي مي شود. علاوه برآن شاگردان در آغاز با تقليد از رفتار معلم و دستور العمل هاي كاربرد الگوهاي تدريس به مهارتهاي بالاي حيطه روان حركتي از جمله مهارت ورزي به عمل مستقل، خود كنترل گر، هماهنگي در رفتار و افزايش سرعت و دقت در عمل و غير عادي شدن رفتار يادگيري طبق الگوهاي تدريس دست مي يابند.

همچنين الگوهاي مذكور به دريافت مفهوم، تفكر علمي و استقرائي و مشكل گشايي ، فعال و خلاق كردن يادگيري و يادسپاري، فراشناخت، تفكر انتقادي به يادآوري و... كمك  مي كنند بنابراين اين الگوها راه تحول اساسي در كيفيت آموزش و پرورش متداول و تغيير آن به يادگيري شاگرد محوري و دادن فرصت يادگيري به شاگردان به عنوان هدف اساسي آموزش و پرورش و دوري از تمركز بر حفظيات را هموار مي سازد.

 

  

نمونه طرح درس : استفاده تركيبي از الگوهاي تدريس دريافت مفهوم، كاوشگري و استقرائي،نگاره كلمه و پيش سا زمان دهنده.

طرح درس عربی اول راهنمایی                                   سالتحصیلی:89-88

موضوع درس:الجمع السالم                                         طراح :الیاس بیگدلی                                                                                                                                     

 اهداف رفتاری                                 ارزشیابی تشخیصی                  رفتارورودی

حیطه ی شناختی:

1.معنی لغات جدیدرابا حداکثر دو غلط بدون استفاده از کتاب بگوید(سطح دانش)

2.متن درس رابا استفاده ازکتاب با داشتن حداکثر سه غلط خوانده و   ترجمه نماید(سطح دانش)

3.معنی جمع کلمات را بیان نماید.

4.نحوه ساختن کلمات جمع مذکر ومؤنث سالم را شرح دهد .(سطح درک)

5.کلمات جمع مذکر ومؤنث سالم را تشخیص داده ودر گروه جداگانه قرار دهد.(سطح تجزیه وتحلیل)

6.ازکلمات داده شده جمع درست می کند(ترکیب)

7.نحوه یادگیری خود را در رابطه با جمع مذکر ومؤنث بیان می نماید(سطح ارزشیابی)

حیطه عاطفی:

1.با علاقه به قواعد ومفاهیم ذکر شده گوش می دهد.(سطح دریافت)

2.با علاقه وبدون اضطراب درباره ی در سوال می پرسد.(سطح واکنش)

3.با اشتیاق وداوطلبانه از قران کلمات جمع مذکر ومؤنث را استخراج کرده وبیان نمایدوهم گروههای خود را به این امر ترغیب نماید.(سطح ارزشگذاری وسازمان بخشی)

 

 حیطه روانی  وحرکتی:

1.دانش آموز به تقلیداز معلم برای ساختن جمع ،علامتهای مخصوص را بکار میگیرد.(سطح تقلید)

2. به تنهایی وبدون کمک دیگران جمع مذکر ومؤنث را در بین کلمات شناخته وبیان می کند.(سطح اجرای      مستقل)

 

 

به منظور ارزشیابی از آموخته های گذشته وآگاهی ازدانسته های دانش آموزان ؛سوالات شفاهی درباره ی قواعد دروس گذشته پرسیده میشود

دانش آموزان میتوانند:

1 .لغات وعبارات  دروس گذشته راخوانده وترجمه نمایند

2.کلمات مفرد را از مثنی تشخیص دهند

3.نحوه ی ساختن کلمات مثنی را بیان نمایند

4.اسم اشاره های کلمات مفرد ومثنی را بیان نمایند

5. معنای عبارات جمع را درزبان فارسی دانسته وبیان می نمایند

6 .از نظر جسمی وروحی آماده یادگیری در جدید می باشند

زمان کل

ابزارآموزشی

روشهای تدریس

مراحل تدریس

90 دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رايانه                 

 

 

 

 

رايانه                 

 

 

رايانه                 

رايانه    

وایت برد

   

کارت آموزشی

کتاب درسی و رایانه   

               كتاب

            

سخنراني 

سخنراني

 

 

 دريافت مفهوم

 سخنراني

 

 

 

کاوشگری

دریافت مفهوم

 

پيش سازماندهنده

توضیحی

 

نگاره کلمه

 

گروهای کوچک ویادگیری از طریق همیاری

استقرائي                پرسش وپاسخ

  نگاره کلمه

 مشاركتی سخنرانی

 

الف- سلام و احوالپرسي و حضور غياب-جمع آوری تکالیف فردی وبررسی آنها –دقت در وضع جسمی وروانی دانش آموزان

ب- ارزشيابي تشخيصي و گروهبندي كلاس

ج- ايجاد انگيزه با استفاده از كليپهاي مربوط به درس به شکل نمودار:

                 

د-معلم بااستفاده ازجدول كلماتي را به دانش آموزان عرضه مي كند كه با «آري و خير » مشخص شده اند معلم مي گويد: به اين فهرست توجه نمايد.                       بعضي عبارات با بله و برخي با خير، مشخص شده اند. نگاه كنيد و اظهار نظر    نمائيد  .ببینم کدامیک از شما می توانید ذهن مرا بخوانید وآنچه را که در ذهن دارم   حدس بزنید   فهرست را نگاه كنيد كلمه اي كه با بلي همراه است مثالي از آن چيزي است كه در ذهن من است  كلمه ی كه با خير همراه است مثال مورد نظر من نيست .   شما در رابطه با اين نمودار مي توانيد سوال نمائيد البته با استفاده از كلمه پرسشِی «آيا»، چرا كه مي خواهم خود قواعد درس را كاوش نموده و كشف نمائيد.                                                                                             

ذ- دانش آموزان سوالاتي را با استفاده از كلمه پرسشی «آيا» مي پرسندودرستی ونادرستی فرضیات خودرا به آزمایش می گذارندومعلم فرضیات درست را تأییدمینماید وازاین طریق قواعد درس را خوددانش آموزان بیان می نمایند         درعین حال ضمن سوال کردن ،دانش آموزان به بيان چگونگي دست يافتن به مفاهيم  مورد نظر مي پردازند                                                                      

ر- معلم با استفاده از روش پيش سازماندهنده وتوضیحی قواعد مربوط به ساختن جمع مذکر ومؤنث سالم واسم اشاره های مربوط به آنهارابا استفاده از کلیپ آموزشی بیان مینماید                                                                               

                                                                                       

ز-در اين قسمت معلم از نگاره كلمه استفاده نموده و از دانش آموزان در گروههاي چهارنفري ،  مي خواهد كه با استفاده از آن ، نوع كلمات را بيان نمايند  س-   سپس كارتهاي كه كلمات مختلف در آن نوشته شده در اختيار دانش آموزان قرار مي دهد تا باکمک هم وبا شعار«یا همه نجات می یابیم  یا همه غرق میشویم»   ضمن کار گروهی وآموزش به همدیگر، به گروه بندی  كلمات پرداخته وآنهارا باتوجه به نوع وتعداد نام گذاري نمايند    

                                                    

ش‌-   سپس دانش آموزان لغات جديد  ومتن درس را معني مي نمايند. در آخربه منظور تنوع ومرور خلاصه قواعد درس آیه ای ازقران کریم که مربوط به درس میباشد پخش مینمایدواز دانش آموزان می خواهد نوع جمع واسم اشاره ها ی آنها را بیان نمایند.

                                                                                                 

 ص-در آخر تكاليفي را براي دانش آموزان تعيين مي نمايد.                                                                                                                                                                             

 

 

                                                   

 

 

إنَّ ذِکرَاللهِ أنیسُ أوقاتِ الوحشَةِ

 

 

مشخّصات کلی کتاب و درس

                                                                                            

نام درس:عربی     موضوع درس:فعل نهی          مدت جلسه: 90 دقیقه  شماره طرح درس: 6    تعداد دانش آموزان:24 نفر     پایه : سوم راهنمایی 

                                                                                                                                                               نام  معلم:لیلاقنبری          نام        مدرسه:  فضیلت

اهداف کلی درس

آشنایی با فعل نهی – کارگاه ترجمه و آیات قرآن- آشنایی با یک متن عربی و ترجمه ی آن- کار برد و شناخت فعل نهی      

الگوی مناسب جهت تدریس

مشارکت- پرسش و پاسخ- ایفای نقش

 

فعالیت های قبل از تدریس

 

 

 

 

فعالیت های قبل از تدریس

 

 

 

تدوین اهداف جزئی

 

منظور معلم از آموزش عبارت است از:

1- بخش متن درس : الف- فراگیر متن درس را صحیح بخواند.

                            ب - متن درس را ترجمه نماید و لغات آن را یاد بگیرد.

                            ج -ارائه ی داستانی جذاب جهت ترغیب  دانش آموزان.

                             د - ایجاد فضای معنوی واخلاقی براساس آیات قرآن .

2- بخش قواعد: الف- فراگیرنهی را بشناسد.

                       ب- تعریف نهی را بداند.

                       ج- با فرق نهی و نفی آشنا شود.

3- بخش تمارین : الف- نهی را در جملات و متون تشخیص دهد.

                         ب- نهی را در جملات به صورت صحیح به کار ببرد.

                        ج- در تبدیل فعل مضارع مخاطب به صیغه ی نهی مهارت پیدا میکند.                     

 

تدوین اهداف رفتاری

فراگیر پس از پایان تدریس قادر خواهد بود:

حیطه های شناختی

دانش

درک و فهم

کاربرد

تجزیه و تحلیل

ترکیب

قضاوت

1- متن درس را با اعراب صحیح بخواند.

 

*

 

*

 

 

 

 

2-ترجمه متن را بیان نمایدو درک کند.

 

*

*

 

 

 

 

 

3-با یک داستان جذّاب به زبان عربی آشنا شود.

 

*

 

 

*

 

 

 

4-تعریف نهی را بیان کند

*

 

 

 

 

 

5-فعل نهی را در آیات و عبارات تشخیص دهد.

 

 

 

*

 

*

 

 

6- فرق نفی و نهی را در جملات بداند و به کار ببردو تمارین را حل کند.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

نام ونام خانوادگی  :زهرا سجاسی قیداری                           مدرسه :فجر آبی سفلی               شماره ی درس :11                              نام ماده ی درسی :عربی                          پایه ی تحصیلی :دوم راهنمایی

موضوع درس :متکلم وحده ومع الغیر در فعل مضارع                                                                                    طرح درس روزانه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------      

هدف کلی :دانش آموزان در این درس با علاقه ومشارکت صیغه های متکلم وحده ومع الغیررافرا گرفته ومعنی وروخوانی درس وپیام اخلاقی رایاد میگیرند ودر زندگی خود بکار می برند                                                                   

 رئوس مطالب :1-آشنایی با صیغه ی متکلم وحده –ضمیر ومعنی آن

                   2-آشنایی با صیغه ی متکلم مع الغیر –ضمیر ومعنی آن

                   3-روخوانی ومعنی درس

                  4-پیام اخلاقی درس

رفتارهای ورودی :از فراگیر انتظار می رود قبل از تدریس درس جدید (در مورد واژه ها واصطلاحات ومفاهیم) زیر توضیح دهد :

1-      صیغه ی متکلم وحده در فارسی را می گوید

2-       صیغه ی متکلم مع الغیر در فارسی را میگوید

3-      صیغه متکلم وحده وضمیر آن رادر فعل ماضی بیان می کند

4-صیغه ی متکلم مع الغیر وضمیر آن را در فعل ماضی بیان مکند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارزشیابی تشخیصی (ورودی) :از فراگیر انتظار می رود قبل از شروع درس به سوالات زیر پاسخ دهد :

              1-صیغه ی متکلم وحده فارسی را بگوید

              2-صیغه ی متکلم مع الغیر فارسی را بگوید

             3-صیغه ی متکلم وحده وضمیر آن را در فعل ماضی بیان کند

             4-صیغه ی متکلم مع الغیر وضمیر آن را در فعل ماضی بیان کند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رفتار های خروجی :از فرگیر انتظار می رود پس از پایان درس جدید این رفتارها را از خود نشان دهد :

          1-صیغه ی متکلم وحده –معنی وضمیر آن را در فعل مضارع بیان کند

          2- صیغه ی متکلم مع الغیر –معنی وضمیر آن را در فعل مضارع بیان کند

          3-رو خوانی درس را صحیح قرائت کند وترجمه نماید

          4- نسبت به پیام اخلاقی درس از خود وکنش نشان دهد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ارزشیابی پایانی :از فراگیر انتظار می رود که پس از تدریس درس جدید به این سوالات پاسخ دهند

1-      صیغه ی متکلم وحده –معنی وضمیر آن را در فعل مضارع بگوید

2-      صیغه ی متکلم مع الغیر – معنی وضمیر آن را در فعل مضارع بیان کنید

3-      معنی وروخوانی درس را به دقت بگویید

4-      پیام اخلاقی درس را بیان کنید   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جمع بندی ونتیجه گیری :

تابلوی رئوس مطالب را به تخته چسبانده وآن را که بچه ها مخوانند به صورت مختصر توضیح می دهیم

            آشنایی با 1-صیغه ی متکلم وحده –ضمیر ومعنی آن

                       2-صیغه ی متکلم مع الغیر –ضمیر ومعنی آن

                      3-روخوانی و معنی درس

                      4- پیام اخلاقی درس

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طراحی هندسی کلاس :گروها ی یادگیری :نسترن –شقایق –سوسن –لاله

 

 

 

فعالیت های آموزشی

                                                      فعالیت های معلم                                                                            

فعالیت های دانش آموزان

روش تدریس

رسانه

فعالیت های مقدماتی

بسمله :به نام خدا نکته گویم مدام                                      پس از ذکر نامش عزیزان سلام

سلام واحوالپرسی کرده –بعد از حضو رو غیاب تاریخ روز ومناسبت آن را (در صورت وجود )یادآور می شویم

-دیدن تکالیف :از نمایندگان گروهها می پرسیم که آیا بچه ها تمرینها را حل کرده اند

-پرسش از درس قبل :سه دانش آموز را پای تابلو آورده ابتدا لغت و روخوانی وترجمه درس را از ایشان مپرسیم سپس چند تمرین توسط آنه حل می شود

جواب سلام دادن

همکاری با نمایندگان

پاسخ به سوالات

 

 

ارزشیابی تشخیصی

سوالاتی را مطرح کرده که دانش آموزان به آن پاسخ می دهند

                 1-صیغه ی متکلم وحده در فارسی را بگویید

                 2- صیغه ی متکلم مع الغیر در فارسی را بگویید

                 3- صیغه ی متکلم وحده و ضمیر ومعنی آن را در فعل ما ضی بگویید

                 4- صیغه ی متکلم مع الغیر در فارسی را بگویید

پاسخ به سوالات معلم

 

 

آماده سازی و ایجادانگیزه

خوب دانش آموزان گل من حاضرید بریم سراغ درس جدید ؟اول بگویید ببینم چند زمان داریم ؟ماضی –مضارع

اگر یادتان باشد در درسهای گذشته ما با 14صیغه ی ماضی آشنا شدیم .دو صیغه آخر رادر این 14صیغه چه میگفتند؟ بله متکلم وحده ومع الغیر –چند مثال بزنید :ذهبت  -ذهبنا ---جلست – جلسنا   ضمایر آنها چیست ؟انا -نحن

خوب در ده درس قبل تا الان از فعل مضارع هم 12صیغه خوانده ایم ولی دو صیغه متکلم آن باقی مانده .برای وارد شدن به بحث چند فعل به صیغه متکلم به فارسی بگویید :می روم - می رویم ---می خورم – می خوریم

 

همکاری ومشارکت

پاسخ به سوالات معلم

گروهی

بحث و گفتگو

توضیحی

تخته و کچ رنگی

تدریس

بعد از آماده سازی می گوییم خوب اینها فعل مضارع فارسی بودند آیا مایلید عربی همین صیغه ها را بدانید و 14صیغه مضارع تکمیل شود .بعد شروع به توضیح می کنیم و عربی رفت =ذهب ومعنی آن رابه تخته می چسبانیم وسپس تراکت مربوط به علامت (ا-ن)را جلوی هر کدام می چسبانیم وتوضیح می دهیم

                      ا    ذهب                        ن    ذهب

سپس نوبت به ضمایر می رسد و می گوییم که همه ی ما با ضمایر متکلم وحده و مع الغیر آشنا هستیم و سپس تراکت مربوط به هر فعل را که ضمیر متناسب با آن در آن هست را کنار آن می چسبانیم

                                 انا    اذهب                                   نحن نذهب

بعد می پرسیم که آیا سوالی دارید یانه سپس تراکت لغات را چسبانده با هم می خوانیم و معنی آنه را تکرار می کنیم

سپس از روی متن درس معلم خود خوانده و برای تر جمه از گروهها می خواهیم که با همکاری هم متن را تکه تکه معنی کنند

سپس برای پیام اخلاقی درس ابتدا پیام را گفته و حدس ونظر  بچه ها را جویا شده و خود آن را تکمیل می کنیم که :

حسود نباید بود چون : حسود اول خود را می کشد بعد دیگران را و

باید صبور باشیم :گر صبر کنی ز گوره حلوا سازم

ان الحسد یاکل الایمان کما یاکل النار الحطب

گوش دادن و دقت  در صحبتها ی معلم

 

 

 

 

 

حدس پیام اخلاقی درس

توضیحی        

 

 

 

 

 

 

گروهی و مشارکتی

 

پرسش و پاسخ

تراکت و تخته

 

 

 

 

کتاب

 

 

 

تخته و کچ

فعالیتهای تکمیلی

1-جمع بندی

تابلوی رئوس مطالب را به تخته چسبانده و آن را بچه ها می خوانند و هر کدام را مختصرا تو ضیح می دهیم 

                1-صیغه ی متکلم وحده – معنی و ضمیر آن

                2-صیغه ی متکلم مع الغیر معنی – وضمیر آن

                3-روخوانی و معنی درس

                4- پیام اخلاقی درس

 

 

همکاری و مشارکت

 

 

فعال

تراکت

2- ارزشیابی پایانی

1)بر روی تخته یک جدول می کشیم و سپس دو نفر را برای پر کردن و پاسخ به آن می آوریم

2) از داخل درس چند فعل متکلم وحده و مع الغیر را پیدا کرده و معنی آن را نیز بنویسید

 

ضمیر

فعل

متکم وحده

 

 

متکلم مع الغیر

 

 

همکاری و رعایت نظم

مشارکتی و رقابتی

 

 

 

مسابقه ای

تخته و گچ رنگی

3-تعیین تکلیف

- حل تمارین کتاب

- آماده کردن درس ومعنی آن و لغات 

- 3جمله به عربی در مورد خودتان  (متکلم وحده )

-3جمله به عربی همراه دوستانتان  (متکلم مع الغیر )

دقت در تکالیف گفته شده و سعی در انجام آن

 

 

4- حسن ختام

تشکر از همکاری بچه ها و یک صلوات برای تعجیل در ظهور آقا امام زمان (عج)

 

 

 

 


ن : عیسی عزیزی
ت : چهارشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۸۹
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.