http://upload.tehran98.com/upme/uploads/6f0a3b6486ce9a491.png

"باسمک يا معلم القرآن و حافظه"

(طرح درس روزانه)

نام و نام خانوادگی دبير: مينا مرادی           پايه تحصيلی: سوم راهنمائی           شماره درس: الدرس السادس

نام ماده درسی: عربی                                 موضوع درسی : لاتياٌس                 زمان: 90 دقيقه

روش تدريس: پرسش و پاسخ                                                                       تاريخ: 20/11/88

هدف کلی: فراگيران قواعد درس (ساختن فعل نهی)، قرائت صحيح درس و ترجمه آنرا فراگرفته و با علاقه و همکاری پيامهای اخلاقی و تربيتی درس را در زندگی به کار می گيرند.

رئوس مطالب:

1.قرائت صحيح متن درس

2.بيان پيامهای اخلاقی و تربيتی درس

3.بيان قواعد:طرز ساختن فعل نهی

4.ترجمه صحيح متن درس

5. پاسخ به تمارين

هدفهای جزئی:

1.آشنايی با داستانی جذاب به عنوان متن درس

2.آشنايی با کلمات و واژگان جديد درس

3.آشنايی با کلمات قرآنی ياعبارات قرآنی به صورت  مستقيم و غير مستقيم در قالب ساختارهای قرآنی و روايی

4.آشنايی باصيغه های نهی به عنوان يکی از پرکاربردترين موارد به کاربرده شده در آيات قرآن و روايات

هدفهای رفتاری:

از فراگيران انتظار مي رود پس از پايان درس جديد اين رفتارها را از خود نشان دهند:

1. متن درس را به طور صحيح قرائت و ترجمه نمايند.

2. لغات و واژگان جديد و مهم درس را ترجمه کنند.

3. پيامهای اخلاقی درس را بازگو کرده و در زندگی خود به کار گيرند.

4. فعل های مخاطب مضارع را به فعل نهی تبديل نمايند.

 

5.طريقه ساختن فعل نهی را توضيح دهند.

6.فعل های نهی بکار رفته در متن درس را تشخيص دهند.

7.يک ريشه فعل را در هر 6 صيغه مخاطب به صورت نهی بيان کنند.

پيش نياز آموزشی(ارزشيابی تشخيصی):

يادگيری نهی مستلزم آشنايي و يادآوری آموخته های قبلی در زمينه های فعل مضارع مخاطب است . بنا بر اين لازم است پيش از تدريس صيغه های نهی ،نسبت به اشراف شاگردان بر صيغه های مخاطب کسب اطمينان شود . برای اين منظور می توان چند سوال از فراگيران در مورد فعل های مخاطب پرسيد.

طراحی هندسی کلاس: فراگيران به صورت گروهی در صورت وجود صندلی های متحرک در کنار هم می نشينند.

گروه های يادگيری: 5 گروه 4 نفره هستندو نام هر گروه از قبل تعيين شده است.

فعاليت های آموزشی:

الف: فعاليت های مقدماتی: (زمان:10 دقيقه) 

 بسمله: ذکر نام و ياد خدا در آغاز درس

سلام: سلام و احوالپرسی – دقت در وضعيت جسمی و روانی دانش آموزان – دقت در وضعيت فيزيکی کلاس – ذکر ايام و مناسبت ها – حضور و غياب

ديدن تکاليف: بررسی و بازديد دفاتر به صورت گروهي(توسط سرگروه ها)

پرسش از درس قبل: از متن و ترجمه درس قبل و همچنين از نکات قواعد و تمارين آن سوالاتی از چند نفر به عمل آيد.

ب) ارائه درس

1. ارزشيابی تشخيصی : (زمان : 5 دقيقه)

 1-1. يک فعل نهی در زبان فارسی مثال بزن

2-1. فعل ذهب را در صيغه مخاظب مضارع صرف کن

2. آماده سازی و ايجاد انگيزه: (زمان: 10 دقيقه)

داستان  "لا تياٌس" ضمن اينکه صيغه های متعدد نهی را به انحاء گوناگون و به طور مکرر در خود جای داده است ،به تنهائی جذاب و دلنشين به شمار می آيد. محدوديت های کتاب در سی شرايط لازم را برای شرح و گسترش  اين داستان در قالب ادبيات داستانی فراهم نمی آورد ،بنابر اين معلم می تواند اين داستان را بيش از شروع تدريس جهت آماده سازی فراگيران و ايجاد علاقه و انگيزه در آنان به طور مشروح و با بيانی مناسب به زبان عربی برای يک داستان مهيج برای شاگردان تعريف کند تا آنان مراحل بعد در ضمن احساس مثبت نسبت به داستان ،جايگاه مفهومی هر يک از جملات متن درس را تشخيص دهند و ناگفته های آن را از خلال  شيوه تصويرخوانی دريابند.

3. قرائت متن درس برای ترجمه ساده: (زمان :5 دقيقه)

هرجاکلمه جديدی به کار رفته ،معلم سعی کند با واژه های ساده و يا تصوير  و يا ... بگويد و سپس از دانش آموزان می خواهد که متن را بخوانند و تا حدی که می توانندآنرا به صورت گروهی ترجمه کنند.

4. توجه به واژگان هدف درس: (زمان :10 دقيقه)

داستان "لا تيأس" حاوی صيغه های نهی مکرری است که به گونه های مختلف در دل جملات تکرار شده اند. معلم از دانش آموزان می پرسد: " با توجه به داستانی که شنيده ايد در چه جملاتی يا چه جاهايی صيغه نهی به کار برده شده است ؟" سپس با راهنمايی  معلم اين کلمات را از متن درس استخراج می نمايند:

لاتذهَب – لا تحزن – لا تَشعُر – لا تترُک

 لا تيأس – لا تَحزنی – لا تَقلقی

 لا تَقلقا – لا تشعرا – لا تترکا

  لا تيأسوا -  لا تشعُروا – لا تقنَطوا

 لا تَغفلن .

برای جلب توجه شاگردان به شکل ظاهری اين 5 گروه بايد 3 نکته مورد توجه قرار گيرد:

-      مشابهت تمام آنها در حرف " لا"

-      ريشه هر يک از فعل ها

-      تفاوت حرف يا نشانه آخر در هر گره از کلمات                

اما اين که چرا نشانه آخر فعل ها با هم متفاوت است ،بسته به اين است که هريک از خطاب به چه کسانی بيان شده است. از اين رو لازم است دانش آموزان با بررسی کلمات به کار رفته در متن درس ،علت تفاوت آنها را پاسخ دهند. مثلا بگويند:

 لا تذهب : خطاب به مرد به کار رفته است.

 لا تحزنی: خطاب به زن به کار رفته است.

لا تقلقا: خطاب به مريم و مينا به کار رفته است.

لاتترکا: خطاب به اميد و علی به کار رفته است.

لاتيأسوا: خطاب به مردان به کار رفته است.

لاتغفلن: خطاب به زنان به کار رفته است.

5.قرائت و ترجمه کامل متن درس:(زمان: 10 دقيقه)

با توجه مراحل پيش ، قرائت و ترجمه متن با مشارکت دانش آموزان انجام می شود ،اما آنچه در اين جا مهم است ، يادگيری دانش آموزان درباره صحيح خوانی جملات است. چنين داستانی که در باره فراز و نشيب  کلامی گوناگون است. نبايد سرد و يک دست خوانده شود ،لذا معلم سعی می کند تفاوت های حسی و مفهومی حاکم بر روح جملات را شناسايي کند تا متن رابا همان حس و حرکت  کلامی مناسب قرائت کنند.(در اين قسمت می تواند از نوار صوتی جهت شنيدن متن درس برای فراگيران استفاده کند.)

6.تمرين ساختن صيغه های نهی: (زمان : 10 دقيقه)

با توجه به اينکه آهنگ هريک از صيغه های نهی در گوش دانش آموزان تکرار شده است ، معلم يکی از صيغه های نهی به کار رفته در درس را بيان می کند و سپس معرفی يکی از ريشه های افعال از دانش آموزان می خواهد صيغه های مورد نظر را بسازند. اين فعاليت آموزشی را معلم با ارائه چند ريشه برای هر يک از صيغه های نهی به صورت فردی يا گروهی در قالب يک مسابقه يا فعاليت آموزش به اجرا در می آورد.

مثال:

 - فعل "لاتذهب" روی تخته نوشته می شود و سپس ريشه "فتح" بيان می شود.

- فعل "لاتقلقا" روی تخته نوشته می شود و سپس ريشه "جلس" بيان می شود.

- فعل "لاتيأسوا" روی تخته نوشته می شود و سپس ريشه "منع" بيان می شود.

7. تمرين درک مفهوم درس: (زمان: 5 دقيقه)

 برای تنوع در سير فعاليت های آموزشی و نيز به منظور کسب اطمينان از تسلط دانش آموزان بر متن درس ،پرسش هايی به شرح ذيل از دانش آموزان به عمل می آيد.آنها می توانند پاسخ مورد نظر را از روی کتاب پيداکنند.

·        اين فعاليت به صورت مسابقه گروهی يا فردی قابل اجراست.

·        دانش آموزان پاسخ دهنده بايد بدون مکس پاسخ را ارائه دهند.

-      مردم روستا پس از نيافتن مرد چگونه بودند؟                           -  چه کسی گفت: "صبر می کنيم" ؟

-       چه موقعی ابر سياه در آسمان بيدارشد و توفان سخت وزيد؟         -  چرازن التماس می کرد:نرودرياخطرناک است؟

-      مرد چه موقعی دست به دامان خدا شد؟                     -  مرد به چه کسانی گفت از ياد خداغافل نباشيد؟

7. آموزش کليد طلائی(فعل برای نهی): (زمان: 10 دقيقه)

اگر فراگيران فبلا اين درس را مطالعه کرده باشند ،بايد بتوانند به اين سوالات مقدماتی معلم برای تدريس پاسخ دهند.

-      علامت اصلی صيغه نهی چيست؟-صيغه نهی راباچه نوع فعلی می سازيم؟

-      کدام حرف است که معمولا در هنگام تبديل به نهی از آخر فعل مضارع حذف می شود؟

-      مفهوم نهی چيست؟- کدام "ن" از آخر فعل مضارع هنگام تبديل به نهی حذف نمی شود؟

بديهی است که ممکن است دانش آموزان در اين مرحله نتوانند به همه سوالات به درستی پاسخ دهند. ولی اين سوالات زمينه ذهنی لازم را فراهم می آورد و دانش آموزان را در يادگيری مشارکتی کمک می کند.

سپس داستان  نمايش آموزش صيغه های نهی برای بچه ها (آنچه در کتاب آمده است) انجام می گيرد.

8. تمارين: (زمان : 5 دقيقه)

تمرين های اين درس با روشهای گوناگون اهداف اين درس را با تأکيد برآموزش فعل برای نهی پوشش می دهند . اما نمی توان گفت اين تعداد تمرين به خوبی همگی را به هدف  آموزشی نزديک می کند. از اين رومعلم ابتدا با در نظر داشتن هدف هر تمرين ،طرز پاسخ به آنرا توضيح می دهد و همچنين در چارچوب شيوه هر تمرين تعداد ديگری از همان نوع تمرين را به صورت کتبی يا شفاهی در اختيار دانش آموزان قرار می دهد.

فعاليت های تکميلی: (10 دقيقه)

1.جمع بندی  : بيان فشرده مباحث و قواعد مهم درس :

1-1: طريقه ساختن فعل نهی

2-1: تغييرات لازم در افعال مخاطب هنگام نبديل به نهی

3-1: تاکيد دوباره بر واژگان جديد

4-1: بازگويي پيامهای اخلاقی متن درس

2. ارزشيابی پايانی

جهت ارزشيابی پايانی، می توان سوالاتی را در زمينه فعل نهی مطرح نموده و در قالبی مثل جدول ارائه داد تا فراگيران به صورت گروهی پاسخ دهند.

3. تعيين تکليف (کار در خانه):

همانطور که در بالا ،در قسمت تمارين اشاره شد ،معلم با مورد توجه قرار دادن هدف هرتمرين ،طرز پاسخ به تمارين را توضيح می دهد و از آنان می خواهد برای جلسه آينده در دفتر يادداشت نمايند.

 

 

مشخصات کلّی

بسمه تعالی

نام درس : عربی                موضوع درس فعل نهی ( درس ششم ) اَلیأس              مدت جلسه :

مقطع تحصیلی : سوم راهنمایی

نام دبیر : معصومه قاسمی                                  نام مدرسه : مدرسة راهنمایی عصمت خدابنده

 

هدفهای رفتاری

و درسی 

1-زمینه سازی و ایجاد فضای مناسب و تحرک برانگیز برای یادگیری دانش آموزان

2-یادگیری کامات جدید بکاررفته در متن درس جدید با روش های متنوع ( کارت ،  پرسش گروهی و کلاسی )

3-  قرائت صحیح متن درس همراه ترجمه صحیح آن

4- ایجاد آشنایی با قواعد درس جدید ( فعل نهی ) از طریق مطالعه فردی و کلاسی ( کلید طلایی )

5- تدریس فعل نهی پی از آشنایی با آن ، تأکید بر موارد استثناء و نکات بدیع .

6- روش تشخیص فعل نهی از نفی ( کاربرد ، تغییر در فعل ، معنا )

7- بیان نمونه بارز نهی از منکر در جامعه اسلامی برای تثبیت ذهنی کامل نهی .

 

 

    وسایل

   آموزشی

1-کتاب درسی           2-تصاویر       3-کارت          4- تخته لکوس            5-گچ سفید و رنگی

 

6-وایت برد با ماژیکهای رنگی          7-کاردستی های آموزشی کلاسی برای فراگیری دروس

 

 

     قبل از

 شروع درس

1-ذکر نام خدا ، سلام و احوالپرسی         2-خواندن حدیث همراه ترجمه توسط دانش آموزان

 

3-حضور و غیاب                                   4- توجه به وضعیت دانش آموزان

 

5-بررسی تکالیف فردی و گروهی         6-آماده کردن کتاب و دفتر و .  .  .  برای تدریس

 

زمان

10

دقیقه

   ارزشیابی       تشخیصی

پرسش اجمالی و مفید از چند دانش آموز در مورد مطالب آموخته شدة دروس قبل به منظور مرور بررسی

 سطح یادگیری رفع اشکال

 

10

 

 

آماده سازی

1-    اطلاعات دانش آموزان از فعل نهی در زبان فارسی

 

2-    موارد استفاده از فعل نهی در زبان فارسی

 

3-    علامت فعل نهی در زبان فارسی

 

4-    هدف درس

 

5

 

رئوس مطالب

 

1-طریقه ساختن فعل نهی                                   2-علامت فعل نهی در زبان عربی

 

3-ترجمه فعل نهی در 6 صیغه موجود در درس

 

10

دقیقه

   ارائه

   درس

   جدید

1-تلفظ و روخوانی و ترجمه صحیح متن درس

2-تعریف فعل نهی                                        3-طرز ساخت فعل نهی در 6 صیغه گفته شده در درس

 

4-ترجمه فعل نهی                                         5-تأکید بر وجود فعل نهی برای چهارده صیغه بهمین روش

 

35

 

فعالیتهای

مربوط

به روشها

 

- روش اختصاصی : نصب کارت همراه تصویر مربوط به قواعد – (کاردستی کتاب )

 

- سوأل : فعل نهی را تعریف کرده علامت آن را در زبان عربی گفته ، طریقه ساخت آن را شرح دهید

 

-گروهی : برگزاری مسابقه گروهی یا دو نفری ( سرعت و مهارت ) مربوط به قواعد درس جدید

 

 

 

تکمیل

 

خلاصة درس با استفاده از یادداشت های روی تخته کلاس 

 

-حل تمارین در دفترعربی برای جلسة آینده

 

-تعیین تمرین های کتاب برای تکلیف جلسة بعد در خانه

 

- تأکید به استفاده از کتابهای خارج از کلاس برای جلسه بعد

 

 

5

 

ارزشیابی

تکوینی

 

-نوشتن چند سؤال در مورد درس نهی روی تخته کلاس و نوشتن پاسخ آنها توسط دانش آموزان

 

-سؤالاتی که بصورت فردی یا گروهی پاسخ داده شوند مربوط به درس مربوطه به منظور یادگیری بیشتر و

 

رفع اشکالات دانش آموزان

 

10

 

 

 

طرح درس روزانه

 

موضوع :

 

گرد آورنده : پریناز عبدی

 

درس :

عربی

 

پایه :

دوم راهنمایی

 

تاریخ :

25/11/1388

زمان :

50 دقيقه

 

هدف کلی :

دانش آموزان با علاقه و همکاری در این درس دو صیغه ی مفرد غائب مضارع (مذکر - مونث) را فرا می گیرند و آن ها را در جملات به کار می گیرند .

اهداف جزئی :       

  از فراگیر انتظار می رود :

1 – فعل مفرد مذکر غائب (مضارع) را فرا بگیرد .

2 – فعل مفرد مونث غائب (مضارع) را فرا بگیرند .

3 – جمله های دارای فعل مضارع غائب مفرد را بفهمند .

4 – مفهوم صیغه های مفرد مذکر غائب را درک کنند .

5 – ضمیرهای مربوط به صیغه های مفرد مذکر غائب را فرا بگیرند .

6 – با حرف «یــ» به عنوان علامت مضارع مفرد مذکر غایب آشنا شوند .

7 – با حرف «ت» به عنوان علامت مفرد مونث غائب آشنا شوند .

8 – روخوانی متن درس و معنی آن را فرا بگیرند .

9 – پیام اخلاقی درس را بفهمند .

10 – به داشتن آزادی و آزادی دیگران (پیام اخلاقی درس) علاقمند شوند .

11 – فرق بین فعل مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غائب را درک کنند .

رفتارهای ورودی

از فراگیر انتظار می رود قبل از تدریس درس جدید بتواند

1 -  فعل مضارع را در فارسی تعریف کند .

2 – برای فعل مفرد مذکر غائب (ماضی) مثال بزند

3 – برای فعل مفرد مونث غائب (ماضی) مثال بزند .

4 – فرق بین ضمیر «هو» و «هی» را شرح دهد .

5 – فرق بین فعل مذکر و مونث را بگوید .

6 – چند مورد فعل مضارع را در فارسی مثال بزند .

ارزشیابی تشخیصی

از فراگیر انتظار می رود قبل از شروع درس به سوال های زیر پاسخ دهد :

1 -  فعل مضارع را در فارسی تعریف کن

2 – برای فعل مفرد مذکر غائب (ماضی) مثال بزن

3 – برای فعل مفرد مونث غائب (ماضی) مثال بزن

4 – فرق بین ضمیر «هو» و «هی» را شرح بده

5 – فرق بین فعل مذکر و مونث را بگو

6 – چند مورد فعل مضارع را در فارسی بگو

رفتارهای خروجی

1 – جمله های ساده همراه با فعل ماضی و مضارع غائب را به فارسی روان ترجمه کند .

2 – مفهوم صیغه های مفرد مذکر غائب و مونث غائب (مضارع) را بگوید .

3 – در جمله ها فعل های مفرد غائب مضارع (مذکر - مونث) را پیدا کند . 

4 – با ریشه فعل ، صیغه مفرد مونث غائب مضارع بسازد .

5 – با ریشه ی فعل ، صیغه های مفرد مذکر غائب را بگوید .

6 – برای صیغه های مفرد مضارع غائب ضمیرهای مربوطه ی آن ها را به کار ببرد .

7 – علامت صیغه های مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غائب مضارع را در کنار آن ها قرار دهد .

8 – متن درس را به صورت روان ترجمه کند .

9 – فرق بین فعل مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غائب را بگوید .

10 – در مورد پیام اخلاقی درس بحث کند .

11 – ساختن فعل مفرد مونث و مفرد مذکر غائب (مضارع) علاقه نشان دهد .

ارزشیابی پایانی

1 – با فعل (کتب)مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غائب بساز

2 – علامت فعل های مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غائب را بگو

3 – چند مورد فعل مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غائب (مضارع) مثال بزن

4 – فرق بین فعل مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غائب را بگو

5 – ضمیر مخصوص فعل مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غائب را بگو

6 – طریقه ساختن فعل مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غائب را بیان کن

7 – جمله های دارای فعل های مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غایب را در متن درس پیدا کن

8 – معنی متن درس را بیان کن

 

طراحی هندسی کلاس : مناسب با صندلی متحرک برای تشکیل گروه های 4 نفره

گروه های یاد گیره : 5 گروه 4 نفره (یترک – تنظر – تشکر - ینج)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت ها

فعالیت معلم

فعالیت های دانش آموز

روش تدریس

رسانه

الف)

فعالیت های مقدماتی زمان

(      )

بسمله

شروع شعر باز بسم الله چیزی نیست

بهتر نهادم تاج بسم اله برسد – خداوند کریم حی داور زهر هر چیزی که خوانند هست بهتر

سلام

سلام بچه ها حالتون خوبه امیدوارم خوش و سرحال باشید .

دیدن تکالیف

توسط سرگروهها

پرسش از درس قبل

-        صیغه های مفرد مذکر غایب (ماضی) را نام ببرید

-        صیغه های مفرد مونث غائب را نام ببرید

-        ضمایر صیغه های ماضی را نام ببرید

گوش دادن به شعر و واکنش به آن

دادن جواب معلم

شعر

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی

 

ب) ارائه درس

1 -ارزشیابی تشخیص زمان

(        )

1 – فعل مضارع اخباری در فارسی را تعریف کن

2 – برای فعل مفرد مذکر غائبب (ماضی) مثال بزن

3 – برای فعل مفرد مونث غائب (ماضی)مثال بزن

4 – فرق بین فعل مذکر و مونث را بگو

5 – فرق بین ضمیر «هو» و «هی» را شرح ده

6 - چند مورد فعل مضارع اخباری  در فارسی بگو

توجه به سوالات مطرح شده و پاسخ گویی به آن ها

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

کتاب

2 آماده سازی ایجاد انگیزه

زمان

(         )

با دردست داشتن ظرفی که در آن ماهی وجود دارد وارد کلاس می شویم و به بچه ها می گوییم نظر خود را در رابطه با این ماهی و سایر ماهی هایی که در رودخانه یا دریا هستند بیان کند بچه ها به بحث گروهی می پردازند. و هر کس هر چه به ذهنش می رسد بیان می کند . و منشی آن را پای تابلو مینویسد . معلم می گوید بچه ها دوست دارید تا داستان این ماهی خوشبخت رو با هم بشنویم . اما یک شرط داره و اون این که هر فعلی که در داستان آورده می شود با هم آن ها را یادداشت کنید .

 

 

 

 

 

توجه به سخنان معلم. همکاری با گروه. ارائه نظرات خودیادداشت نظرات و ایده ها. گوش دادن به داستان.یادداشت فعل های موجود در داستان

 

مشاهده عینی

 

 

گروهی

 

بارش فکری

نظریه پردازی

پرسش و پاسخ

ظرف ماهی

 

 

 

تابلو

 

 

 

 

گچ

3 تدریس

زمان

(             )

پس از گروه بندی دانش آموزان درس را با یک داستان شروع می کنیم . به بچه ها می گوییم قهرمان اصلی داستان «السمکه» و «سعید» است . بچه ها لطفاً به داستان با دقت گوش کنید و در آن قسمت هایی که فعل مضارع اخباری به کار می رود یادداشت کنید . سعید در داستان موفق می شود . مادر سعید برای او ماهی می خرد – ماهی در آب بازی می کند – سعید به ماهی نگاه می کند – و ماهی به سعید نگاه می کند – سعید کنار ماهی می نشیند – ماهی از یک سو به سویی دیگر می رود – سعید با خود فکر می کند – روزهای را به یاد می اورد که مادر او مانع بیرون رفتن او از خانه و بازی او با بچه ها می شود – سعید ماهی را به بیرون از خانه می بردو او را در رودخانه رها می کند ماهی به خاطر آزادیش خوشحال می شود و نزد خواهرش بر می گردد . پس از پایان داستان از بچه ها می خواهیم فعل های مضارعی را که یادداشت کرده اند بگویند و ما آن ها را در پای تابلو یادداشت کنیم . از بچه ها می خواهیم فعل های مربوط به سعید را به صورت جداگانه (پیروز می شود – نگاه می کند – فکر می کند – می پرسد – به یاد می آورد – می نشیند – رها می کند) و فعل های مربوط به سعیده را به صورت جداگانه (بازی می کند – نگاه می کند – می رود – خوشحال می شود – بر می گردد ) را یادداشت کرده و سپس به بچه ها می گوییم اگر بخواهیم این ها را به فعل عربی تبدیل کنیم چه می کنیم ؟ هر کدام از بچه ها پاسخی می دهند – به بچه ها می گوییم برای این کار چند تا مهمان دعوت کرده ایم . مهمان های ما یک خانم و آقا می باشند – که هر کدام علامت خاصی به همراه دارند – وارد کلاس می شوند – که خانم کلاه سبزی را که برروی آن علامت (ت) وجود دارد را بر سر دارد و آقا کلاه آبی را که بر سر دارد و روی آن علامت (ی) وجود دارد . از مهمان ها می خواهیم خود را معرفی کنند کسی که کلاه آبی دارد می گوید من علامت فعل مفرد مذکر غائب (مضارع) هستم و بر سر فعل های مذکر می آیم که با خود هدایایی برای شما آوردم هدایای من چند فعل مفرد مذکر غائب ماضی هستند (سبح – نظر – سأل – ذکر – ترک – فرح - اخذ) می باشد . با قرار دادن علامت من بر سر این فعل ها می توانید فعل مفرد مذکر غائب مضارع بسازید و ضمیر مخصوص من «هی» می باشد . و کلاه سبز می گوید من علامت مفرد مونث می باشم . من نیز هدایایی دارم . (لعب – نظر – ذهب – رجع - فرح) اگر علامت مرا بر سر این فعل ها قرار دهید می توانید فعل مفرد مونث غائب بسازید من ضمیر مخصوصی دارم که «هی» می باشد در آخر از دانش آموزان می خواهیم اگر سوالی از این دو مهمان دارند بپرسند . به این ترتیب درس تدریس می شود و بچه ها می توانند فعل هایی را که در ابتدای درس یادداشت کرده بودند به فعل مونث و مذکر تبدیل کنند . در آخر برای یادگیری مسابقه ای را به کمک مهمانان عزیز اجرا می کنیم و جدول زیر را ترسیم می کنیم و معلم با نشان دادن ضمایر «هو» و «هی» از بچه ها می خواهند آن ها را به فعل مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غائب تبدیل کنند . معلم در آخر برای تدریس متن درس نوار کاست را داخل ضبط قرار می دهد و از دانش آموزان می خواهد با دقت متن درس را گوش داده و در حین گوش کردن فعل های مفرد مذکر غائب و مفرد مونث غائب را یادداشت کنند و در آخر از هر گروه می خواهیم فعل های خود را بگویند و ضمیر مربوط به هر فعل را هم بگویند و هرگروه قسمتی از متن را معرفی می کند .

 

اخذ

ترک

نظر

جلس

مذهب

لعب

ذکر

سمع

مفرد مذکر

 

 

 

 

 

 

 

 

مفرد مونث

 

 

 

 

 

 

 

 

گوش دادن به داستان

 

 

 

 

یادداشت کردن فعل های مربوط به سعید و فعل های السکمه

 

 

 

 

دسته بندی فعل های سعید و السکمه

 

 

همکاری با مهمان ها برای معرفی آن ها

 

گوش کردن برای توضیحات مهمان

 

 

 همکاری با گروه برای شرکت در مسابقه

 

 

حالت دانش آموز

 

 

 

 

شرکت در مسابقه

 

 

 

گوش دادن به نوار

 

 

 

معنی کردن متن به همراه گروه

داستان گویی

 

 

 

 

 

 

نظر خواهی

 

 

 

 

 

 

بارش فکری

 

 

 

نمایش

 

 

 

 

توضیحی

 

 

 

 

 

مسابقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابلو

 

 

 

 

 

گچ

 

 

نوار کاست

فعالیت های تکمیلی زمان

جمع بندی

برای جمع بندی دانش آموزان می خواهیم به جدول های موجود در شهر تماشا پاسخ دهند . و چند فعل به آن ها می دهیم . تا به فعل مضارع غائب مفرد تبدیل کرده و سپس توضیح خود را در رابطه با آن ارائه دهند . ذهب – خرج – کتب – سأل – فتح

گوش دادن به توضیحات معلم و تبدیل کردن فعل ها به مضارع و ارائه توضیحات

سخنرانی

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

تابلو

گچ

ارزشیابی پایانی زمان

(        )

برای ارزشیابی پایانی جدولی را که از قبل آماده کردیم در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم تا با هم پر کنند .

سوالات جدول

1 – ماهی خوشبخت 2 – ماهی قرمز شنا می کند

3 – معنی (اخوات - صدیقات) 4 – به معنی لیوا ن

5 – (حبسوا) در اول مضارع می آید 6 – معنی (منح - منعت)

 7 – فعل مضارع (سمع – جهد - کتب) 8 – علامت های مضارع

 9 – معنی (یحصد) 10 – ماهی کوچک 

همکاری با گروه برای تکمیل کردن جدول ارائه شده

 

 

 

استفاده از جدول

 

ارائه تکلیف زمان

(             )

تمرین در کلاس – معلم کارت های ریشه افعال را مقابل آن ها قرار می دهد سپس یک اسم مذکر و مونث بیان می کند تا دانش آموزان صیغه ی آن  را به مضارع غائب مفرد بسازند

تمرین در خانه

-        قرائت متن درس و معنی آن ها برای جلسه آینده

-        پاسخ به تمرین ها

-         

تمرین اختیاری

تمرین گروهی برای اجرای نمایش

 

گوش کردن به سخنان دبیر و یادداشت تکالیف

 

 

 

 

 

 

 

توضیحی

 

 

 

 

 

 

 

کتاب

تابلو

 

بررسی آیات قران به منظور استخراج آیاتی که دارای این کلمات هم خانواده هستند . تسبح – تفرح – حزن – یرجع

 

حسن ختام

-        ختم صلوات

-        خواندن دعای امام زمان با صدای بلند

-        دعا برای دوستان و نزدیکان

ختم کردن صلوات

 

 

خواندن دعای امام زمان

 

 

گفتن آمین

 

 

 

 

 

همخوانی

 

 

 ادمه مطلب را کلیک کنید

 


ن : عیسی عزیزی
ت : جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.